Akým výzvam dnes čelí slovenská Cirkev? Darí sa jej evanjelizovať našu spoločnosť? Je slovenská Cirkev naozaj bratským spoločenstvom?
Minulý rok vyšla vo vydavateľstve Hlbiny napohľad nenápadná modrá kniha Radosť evanjelia na Slovensku. Karol Moravčík je spolureditorom tejto publikácie a spoluautorom príspevku o stave slovenských kňazov a diecéz. Autori tohoto príspevku pomerne kriticky nazerajú na súčasný stav Katolíckej cirkvi na Slovensku. V Cirkvi podľa nich pretrváva autoritárstvo biskupov a priveľký odstup kléru od bežných ľudí. Kritizujú tiež úroveň teológie a vzdelávania v seminároch. Laici podľa nich nie sú schopní presadiť sa v občianskej spoločnosti. Pre katolícku laickú verejnosť bol rok 2015 významný referendom, vznikom Konzervatívneho denníka či vydareným Pochodom za život, pre biskupov bola vrcholom roka návšteva ad limina v Ríme. Do diskusie sme pozvali biskupa Jozefa Haľka a kňaza Karla Moravčíka, aby spolu hľadali odpovede na otázku, akým výzvam čelí Cirkev na Slovensku.
Ako podľa nich využíva Cirkev na Slovensku svoj potenciál? Dokáže viesť dialóg so spoločnosťou? Darí sa jej prinášať Kristovo posolstvo k neveriacim?"
Mons. Jozef Haľko

Mons. Jozef Haľko

Pomocný biskup Bratislavskej rímskokatolíckej arcidiecézy a uznávaný cirkevný historik. Na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK mu bolo umožnené študovať až po zmene režimu. Doktorát z cirkevných dejín získal na Univerzite Svätého Kríža v Ríme. V roku 2013 bol vymenovaný za profesora v odbore katolícka teológia. Je autorom mnohých vedeckých a popularizačných kníh. Jeho kniha o Dóme sv. Martina v Bratislave získala v roku 2010 prestížne ocenenie Kniha roka. Je členom redakčnej rady časopisu Impulz. Pnutie medzi dnešnou modernou spoločnosťou a Cirkvou podľa neho nie je príjemné, ale je dôkazom, že Cirkev si plní svoju prorockú úlohu v spoločnosti. Je aktívny na sociálnych sieťach. Na svojej Facebookovej stránke pravidelne uverejňuje videá "Na minútku, prosím!", ktorých obsahom je krátke zamyslenie nad evanjeliom.
Karol Moravčík

Karol Moravčík

Slovenský katolícky kňaz, teológ a publicista. Študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK a tiež na Katolíckej teologickej fakulte Viedenskej univerzity. Pôsobí ako farár v Devínskej Novej Vsi. Odborne sa venuje fundamentálnej teológii. V minulosti bol predsedom Teologického fóra, na ktorého webstránke dodnes publikuje svoje homílie. Bol spoluautorom Výzvy Teologického fóra za obnovu cirkvi, ktorá v slovenskej Katolíckej cirkvi vzbudila značný rozruch a pochybnosti o svojej zlučiteľnosti s cirkevným učením Napokon však svoj podpis pod touto výzvou odvolal. Je spoluautorom knihy Radosť evanjelia, ktorá sa stala podnetom pre zorganizovanie tejto diskusie.