Homza.jpg

Martin Homza

Prof. Martin Homza, Dr. je špecialistom v odbore starších slovenských a stredoeurópskych dejín všeobecne. Pracuje najmä so stredovekými prameňmi naračného charakteru (kroniky, letopisy, hagiografické texty). Je autorom niekoľkých vedeckých monografií a editorom obsiahlych textov z dejín Spiša. V roku 2012 ho poľský prezident ocenil Rytierskym rádom za zásluhy o Poľskú republiku.