Júlia Choleva

Júlia Choleva

Júlia Choleva sa venuje viacjazyčnosti a sociálnej lingvistike. Pracuje na Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV a zároveň ako odborná pracovníčka v centre pre slovenčinu ako cudzí jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zaoberá sa sociálnou povahou jazyka, výskumom jazykovej ideológie a jazykovej politiky, v súčasnosti predovšetkým akvizičného jazykového plánovania pre ľudí a deti v škole, pre ktoré je slovenčina druhým či cudzím jazykom. Výskumu jazykovej ideológie a verejného priestoru sa venovala tiež počas študijného pobytu v Centre pragmatiky na Univerzite v Antverpách.