Mária Raučinová

Mária Raučinová

PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD. je absolventkou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Získala doktorát z farmácie, licenciát z morálnej teológie a doktorát z pastorálnej teológie. Dlhodobo sa venuje téme ženy na pôde teologickej fakulty a v spoločensko-politickom priestore. Zaoberá sa tiež bioetickými témami, je konzultantkou Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. Patrí k zakladajúcim členkám Katolíckeho hnutia žien Slovenska a päť rokov ho zastupovala v Európskej aliancii katolíckych ženských organizácií. Pätnásť rokov pôsobila v odbore farmácie, pätnásť rokov v redakcii Katolíckych novín. V súčasnosti pôsobí vo Fóre života, kde sa venuje problematike ochrany života a dialógu s feminizmom. Je členkou Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Zasadzuje sa za výraznejší hlas žien v Cirkvi i spoločnosti a užšiu partnerskú spoluprácu mužov a žien vo všetkých oblastiach života.