Juraj Vittek

Juraj Vittek

O. Juraj Vittek je kňaz Bratislavskej arcidiecézy, ordinovaný bol r. 2000 v Trnave. V r. 2011 získal doktorát z filozofie na Pápežskej univerzite svätého Kríža v Ríme. V súčasnosti pôsobí ako farár v Bratislave-Petržalke a tiež ako odborný asistent na Katedre filozofie katolíckej Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Vo svojej výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje okrem iného symbolickej teológii v dielach Dionýza Areopagitu. Za hlavnú metódu svojej pastoračnej služby, ale aj svojho teologického a filozofického výskumu považuje tzv. teológiu svätých. Pravidelne vystupuje v katolíckej Televízii Lux, kde rozoberá aktuálne pastoračné a teologické problémy, pričom sa venuje aj témam spojeným s výkladom II. Vatikánskeho koncilu a s liturgickou reformou sv. Pavla VI.