illustration-014
History

Varšava - mesto ruín

O zmysle najkrvavšieho povstania 2. svetovej vojny pre dejiny Poľska a strednej Európy.
Ako vyzerala Varšava pred a po povstaní v roku 1944? Ako zmenilo Varšavské povstanie pohľad na 2. svetovú vojnu? Prečo by mal každý národ ochraňovať svoju historickú pamäť?
Diskusia Pavla Ukielskeho s Jaroslavom Daniškom o zmysle najkrvavejšieho povstania 2. svetovej vojny pre dejiny strednej Európy, spojená s premietaním dvoch krátkych filmov z Múzea Varšavského povstania. Podujatie sa koná pod záštitou Veľvyslanca Poľskej Republiky v Bratislave J. E. Tomasza Chłońa. Varšavské povstanie bolo najväčšou povstaleckou akciou 2. svetovej vojny. Jeho cieľom bolo oslobodiť Varšavu od nacistickej okupácie ešte pred príchodom Sovietov, a zamedziť tak komunistickej vláde po vojne. Povstanie rátalo s pomocou Červenej armády. Tá sa ale zastavila na hraniciach mesta a nechala Heinricha Himmlera zrovnať mesto so zemou. 200 tisíc civilistov bolo zabitých a 700 000 tisíc obyvateľov vyhnaných z mesta. „Povstanie ukazuje, že vojna nebola len jednoduchým bojom dobra so zlom, ale zúčastňovali sa jej tri stany s rôznymi cieľmi – dva totalitné systémy a svet západných demokracií. V čase trvania vojny sa zmenili spojenecké vzťahy – Západ sa spojil s jedným totalitným systémom, aby zvíťazil nad druhým, pričom cenu za toto spojenie zaplatila stredná Európa.“ Paweł Ukielski.  
ukielski.jpg

Paweł Ukielski

Paweł Ukielski (38), poľský historik a politológ, je zástupcom riaditeľa  Múzea Varšavského povstania a pracovníkom Ústavu politických štúdii Poľskej akadémie vied. Prednáša v Collegium Civitas. Zaoberá sa stredoeurópskymi a východoeurópskymi tranzíciami, Česko-slovenskými vzťahmi a politikou pamäti. Je autorom kníh Aksamitny rozwód. Rola elit politycznych w procesie podziału Czechosłowacji, 2007 (Zamatový rozvod. Úloha politických elít v procese rozdelenia Českoskolovenska, 2007) a 1989 – Jesien Narodów, 2009 (Jeseň národov, 2009). Publikuje v poľských a európskych vedeckých časopisoch. Je jedným z tvorcov Múzea Varšavského povstania.

V októbri 2005 mu bola poľským ministerstvom kultúry udelená bronzová medaila "Gloria Artis" za jeho prínos v ochrane poľského kultúrneho a národného dedičstva.