Čo znamená právo na život? Existuje ľudské právo na potrat? Je žena za každých okolností povinná donosiť svoje dieťa?
Otázka potratov patrí k citlivým témam, ktoré rozdeľujú spoločnosť. Na Slovensku je umelý potrat legalizovaný a v časti spoločnosti prevláda názor, že je to v poriadku, okrem iného preto, lebo sa potraty vykonávajú pod odborným lekárskym dohľadom. Túto diskusiu považujeme za kľúčovú, pretože od toho, komu priznáme právo žiť, sa odvíjajú naše ďalšie postoje. Ako teda rozumieme právu na život – je embryo jeho nositeľom? Má žena právo rozhodnúť sa ísť na umelý potrat? Lucia Berdisová a Patrik Daniška budú hľadať odpovede na otázky zasahujúce do hĺbky našich hodnôt – čo považujeme za právo a akú váhu mu pripisujeme. Táto filozoficky ladená debata o hodnote ľudského života pred narodením a jeho dôsledkoch bude mať aj právnický rozmer, pretože obaja naši hostia sú vyštudovaní právnici.
Mgr. Patrik Daniška

Patrik Daniška

He studied law at the Comenius University in Bratislava. He was a founding member of the civic association Forum of Life and currently works as the chairman of the Institute for Human Rights and Family Policy, o.z. (HFI). He is committed to the protection of life, family and freedom. He is also actively involved in these issues, either through HFI or 'Bratislava for Life'. He is married and has four children. He is a graduate of the 2nd semester of SLH.

Lucia Berdisová

Lucia Berdisová

Doktorka Lucia Berdisová vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, kde aj od roku 2005 pôsobí na Katedre ústavného práva a v roku 2010 tu získala titul PhD. Pracuje aj na Ústave štátu a práva SAV a v odbornej práci sa venuje ústavnému právu Slovenskej republiky, vybraným otázkam práva EÚ a právnej filozofii.