hanusovedni.sk – Oznámenie o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie obsahuje informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti so službami poskytovanými prostredníctvom internetového portálu hanusovedni.sk (ďalej len „Portál Hanusove Dni“) ako aj ďalšie informácie týkajúce sa dodržiavania zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej spolu len „Právne predpisy o ochrane údajov“).

[Oboznámte sa prosím aj s Obchodnými podmienkami pre internetový Portál BHD (ďalej len „Podmienky“).]

Zodpovednosť

Občianske združenie Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH), so sídlom Pavlovova 20, 821 08 Bratislava, IČO: 31 817 904, zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, Registračné číslo“ VVS/1-900/90-20226 (ďalej len „BHD“, „My“ alebo „Nás“) spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ v súvislosti s poskytovaním služieb prostredníctvom internetového Portálu Hanusove dni.

Účely spracúvania

Osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 1. Vyhotovovanie video a foto záznamov a ich sprístupňovanie verejnosti, ktoré zahŕňa video a foto záznamy našich podujatí ako aj osôb, ktoré sa v nachádzajú v priestoroch podujatia.
  1. Právny základ: Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ktoré spočívajú vo vyhotovovaní záznamov ako aj v ich verejnom rozširovaní.
  2. Dotknuté osoby: osoby, ktoré sa zúčastnia podujatí
  3. Kategórie údajov: videozáznam
  4. Doba uchovávania: Videozáznam bude zverejnený a uchovávaný po dobu 10 rokov
 2. Marketing, ktorý zahŕňa komunikáciu o Našich produktoch a službách, vrátane priamej elektronickej komunikácie emailom (najmä zasielanie newslettra) alebo prostredníctvom online reklamy.
  1. Právny základ: Na spracovanie vyžadujeme Váš súhlas alebo spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ktoré spočívajú v priamom marketingu. V prípade elektronickej komunikácie budete mať vždy možnosť namietať (napr. prostredníctvom tlačidla ODHLÁSIITE SA Z NEWSLETTRU (hyperlink)).
  2. Dotknuté osoby: osoby, ktoré prejavia záujem o marketingové správy alebo osoby, ktorých kontaktné informácie boli získané v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb.
  3. Kategórie údajov: emailová adresa, meno a priezvisko,

Automatizovaný systém rozhodovania, profilovanie

Nevykonávame žiadne automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje

Poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov nie je povinnosťou a dotknutá osoba môže slobodne odmietnuť. Neposkytnutie osobných údajov by však malo za následok nemožnosť prijímať určité produkty alebo služby (napr. doručiť výtlačok publikácie).

Cookies a obdobné technológie

Súbor cookies je malý súbor, ktorý sa na počítači ukladá lokálne, keď jednotlivec navštívi Naše webové stránky. Súbory cookies nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok alebo Vám poskytovať cielenú reklamu.

V prípade ak využívaním cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov, je právny základ spracúvania vašich údajov nasledovný:

 • Súhlas, v prípade analytických a funkčných cookies. Na udelenie súhlasu s používaním súborov cookies sa používa aktívny súhlas, ktorý udeľujete povolením cookies prostredníctvom pop-up okna pri návšteve tejto webovej stránky.
 • Oprávnený záujem, v prípade nevyhnutných cookies. Váš súhlas nie je potrebný na spracúvanie tzv. nevyhnutných súborov cookies, keďže osobné údaje sú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu podľa Článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov spočívajúci v zabezpečení základnej funkčnosti stránky.

V rámci Portálu Verbum používame nasledovné cookies:

 • cookiesAccepted
  • Informácia o tom, že používateľ Portálu Hanusove Dni súhlasí s používaním Cookies
  • Lehota: 10 rokov
 • _django_language
  • Informácia o tom, aký jazyk používateľ Portálu Verbum preferuje
  • Lehota: do zatvorenia prehliadača
 • _ga
  • Tieto súbory Google Analytics sa používajú na rozlišovanie používateľov webovej stránky
  • Od sledovania prostredníctvom Google Analytics sa môžete odhlásiť tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=enGB
  • Lehota: 2 roky

Sprístupňovanie údajov a prenos do tretích krajín

 1. Osobné údaje nebudeme poskytovať žiadnej tretej strane okrem prípadov, (i) ak je to nevyhnutné na plnenie služieb (napr. na doručovanie publikácii alebo registráciu na podujatia); (ii) ak je sprístupnenie potrebné v rozsahu potrebnom na vykonávanie určitých funkcií (napr. spracúvanie sprostredkovateľmi, ktorí sa podieľajú na poskytovaní služieb alebo sociálnymi médiami, ako Facebook, Linkedin, Instagram, v prípade ak na internetovom portáli sú použité príslušné „plugins“); alebo (iii) ak je to nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia súladu s Právnymi predpismi o ochrane alebo inými právnymi predpismi, ktorými sme viazaní, a v takom prípade budeme (v rozsahu povolenom zákonom) informovať Klienta.
 2. Osobné údaje neprenášame mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“). V prípade, že niektorí z dodávateľov majú sídlo mimo EHP, sú osobné údaje prenášané v súlade s GDPR. Ak je to potrebné na zabezpečenie primeraných záruk pre medzinárodné prevody, spoliehame sa na štandardné zmluvné doložky.

Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú nasledujúce práva (v súlade s Právnymi predpismi o ochrane údajov) :

 1. Právo na prístup: Dotknuté osoby majú právo požadovať kópiu svojich osobných údajov.
 2. Právo na opravu: Dotknuté osoby majú právo požadovať opravu akýchkoľvek nepresných informácií.
 3. Právo na vymazanie: Dotknutá osoba má za určitých podmienok právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov.
 4. Právo na obmedzenie spracovania: Dotknuté osoby majú právo požadovať za určitých podmienok obmedzenie spracovania svojich osobných údajov.
 5. Právo namietať proti spracúvaniu: Dotknuté osoby majú za určitých podmienok právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov.
 6. Právo na prenosnosť: Dotknuté osoby majú právo za určitých podmienok požadovať prenos svojich osobných údajov inej organizácii alebo priamo im.
 7. Právo podať sťažnosť na príslušnom orgáne: Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, statny.dozor@pdp.gov.sk. Za účelom uplatnenia svojich práv môžu dotknuté osoby kontaktovať Kanceláriu Spoločenstva Ladislava Hanusa zodpovedného za ochranu údajov na kancelaria@slh.sk