Pavel-Henes

Pavel Hanes

Prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD. pôsobí na Katedre teológie a katechetiky KTK na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od jej založenia v roku 1993. V rokoch 2002-2003 bol aktívnym členom prekladateľskej komisie Slovenskej biblickej spoločnosti, pripravujúcej ekumenický preklad slovenskej Biblie, konkrétne knihy Jób, spolupracoval na tvorbe krížových odkazov v tomto preklade Biblie. V r. 2019 bol prezidentom SR menovaný za profesora teológie. V súčasnosti je prof. Hanes garantom filozofie pre teológov, apologetiky a starozmluvných predmetov, vyučovaných v rámci Bc. a Mgr. študijných programov študijného odboru teológia. Popri svojej bohatej domácej prednáškovej aktivite káže a prednáša aj v zahraničí na základe pozvania viacerých zahraničných teologických inštitúcií, v rámci svojej odbornosti absolvoval viacero odborných zahraničných stáží.