Michal Vašečka

Michal Vašečka

Narodil sa v Poprade (1972). Vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Masarykovej univerzite v Brne. Následne študoval na New School for Social Research v New Yorku a v roku 2004 získal titul PhD. na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity. Pracoval pre Dokumentačné centrum pre výskum slovenskej spoločnosti, Inštitút pre verejné otázky a na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity. Založil Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Bol poradcom Svetovej banky a Agentúry pre vedu a výskum SR. Venoval sa rómskej problematike na Slovensku a v rôznych európskych štátoch. Participoval na štúdii UCLA “The Racialization and Feminisation of Poverty in Central Europe“ v rokoch 1998-1999, štúdii Svetovej banky „Social Exclusion and double marginalization of Roma in Slovakia in 1998-2000, štúdii UNDP Sociographic Mapping of Roma communities in Slovakia in 2001-2002 a štúdii GHK Peer review on supporting labour market integration of Roma v roku 2010. Michal Vašečka publikoval Globálnu správu o Rómoch na Slovensku, najlepšie hodnotenú knihu zaoberajúcou sa rómskou problematikou na Slovensku a bol spoluautorom Stratégie rómskej integrácie do roku 2020 schválenej vládou SR v roku 2012.