Ľubica Rozborová

Ľubica Rozborová

Ľubica Rozborová pracuje na odbore rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, MPSVR SR, kde sa primárne venuje problematike násilia na ženách a ľudsko-právnym mechanizmom v rámci OSN. Koordinovala projekt vzniku Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie ako aj celoštátnu kampaň "Pretože hovorím nie". Kampaň bola zameraná na zvýšenie povedomia o sexuálnom násilí a túto tému prvýkrát otvorila slovenskej verejnosti. Ľubica pravidelne prednáša na medzinárodných fórach a vysokých školách. Študovala na Univerzite v Osle na Fakulte práva odbor ľudské práva a na Fakulte sociálnych vied mierové a vojnové štúdiá. Takisto študovala na London School of Economics and Political Science a Univerzite Komenského. Pracovne pôsobila aj vo Francúzsku a vo Washingtone D.C. Medzi jej hlavné expertné oblasti patria: ľudské práva, rodová rovnosť, násilie na ženách, medzinárodné právo verejné – ľudské práva, právo ozbrojených konfliktov, medzinárodné kriminálne právo a strategické plánovanie.