sajda.jpg

Peter Šajda

doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD. je slovenský filozof a dominikánsky rehoľník. Vzdelanie získal na Filozofickej fakulte UK a Ženevskej univerzite. Venuje sa antropologickým, etickým, filozoficko-náboženským a sociálno-politickým témam v nemeckom idealizme, filozofii existencie, neomarxizme a modernom katolicizme. Je autorom veľkého množstva odborných publikácií a členom viacerých odborných spoločností, medzi inými spolupracuje s s Výskumným centrom Sørena Kierkegaarda v Kodani. V súčasnosti je pracovníkom Filozofického ústavu SAV a pedagógom na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity.