Pavol Hnilica opísaný historičkou Beátou Katrebovou Blehovou

Ján Hollý v podaní herca Štefana Bučka

Ernest Macák z pohľadu saleziána Jána Holubčíka

Martin Svätojánsky prostredníctvom akademika Svorada Zavarského

Sára Salkaháziová slovami režiséra, ktorý o nej uviedol divadelnú hru Kamilom Žiškom

Anton Tunega slovami Slavomíra Gregoríka

katrebová.jpg

Beáta Katrebová Blehová

V rokoch 1992 – 1993 študovala anglistiku a germanistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, v rokoch 1993 – 2000 študovala politológiu, históriu, ruský jazyk a právo v kombinácii predmetov na Viedenskej Univerzite. V rokoch 2000 – 2004 absolvovala doktorandské štúdium na Inštitúte pre východoeurópske dejiny, Univerzita Viedeň. V rokoch 2000 – 2005 pracovala v Rakúskom inštitúte pre východnú a juhovýchodnú Európu a v rokoch 2004 – 2009 ako univerzitná asistentka na Inštitúte pre východoeurópske dejiny na Viedenskej univerzite. Od júla 2018 pracuje v Ústave pamäti národa. Je autorkou viac ako 30 vedeckých článkov, v ktorých sa zameriava na slovenské a medzinárodné dejiny v 20. storočí, protikomunistický odboj, československo-sovietske vzťahy, slovenský politický exil, protikomunistický odboj a pád komunizmu v medzinárodnom kontexte.

Štefan Bučko final.jpg

Štefan Bučko

Štefan Bučko je slovenský herec, recitátor a moderátor. Po absolvovaní štúdia herectva na VŠMU sa stal členom činohry SND, kde pôsobí dodnes. Okrem hereckej kariéry tiež predáva svoje skúsenosti študentom Divadelnej fakulty VŠMU, predovšetkým v oblasti javiskovej reči a umeleckého prednesu.

holubcik-e1532541069765.jpg

Ján Holubčík SDB

Salezián, v súčasnosti predseda Domky - Združenia saleziánskej mládeže a člen Provinciálnej rady SDB.

Foto_Zavarsky_SHUR_2020.jpg

Svorad Zavarský

Svorad Zavarský je filológ-neolatinista. Od roku 2002 sa profesionálne venuje latinskej literatúre písanej na Slovensku v 16. až 19. storočí. Jedným z ťažísk jeho dlhoročného bádateľského záujmu je dielo a myslenie slovenského jezuitu Martina Svätojánskeho (1633-1705), ktoré prezentoval na početných konferenciách v zahraničí a vo viacerých medzinárodných publikáciách. Za výskum recepcie Svätojánskeho diela vo Veľkej Británii získal v roku 2014 cenu Michael Williams Award od britskej historickej spoločnosti Catholic Record Society. Kolektívna monografia o polemickoteologických kódoch v žánroch staršej literatúry, ktorú pripravil na vydanie v britskom vydavateľstve v roku 2016, bola ocenená Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied ako „špičková vedecká monografia SAV“. Je predsedom medzinárodnej vedeckej spoločnosti pre výskum latinskej kultúry slovanských národov.

Kamil Žiška.jpg

Kamil Žiška

Kamil Žiška je slovenský divadelný režisér, autor, hudobník, textár a dramaturg. Vyštudoval Divadelnú fakultu VŠMU, spolupracoval s viacerými slovenskými divadlami, vrátane vlastného kabaretného súboru Túlavé divadlo, ktoré spoluzakladal v roku 1996. Je nositeľom viacerých divadelných ocenení. Vo svojej tvorbe sa zameriava na motívy zo života významných slovenských spisovateľov a spisovateliek, no venuje sa bábkovému divadlu a tvorbe pre deti a mládež. Je tiež aktívny v ochotníckych súboroch v Hornej Strede a Modranke.

IMG_0333.jpeg

Slavomír Gregorík

Slavomír Gregorík je podpredseda Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska. Absolvoval Kolégium Antona Neuwirtha, je členom SLH. Vyštudoval európske štúdiá na Univerzite Komenského so záverečnou prácou o vplyve diplomacie Svätej Stolice na riešenie migračnej krízy v EÚ. V súčasnosti študuje politológiu na Masarykovej univerzite v Brne. Spolupracuje tiež s Nadáciou Antona Tunegu - kresťanskodemokratickým think-tankom, ktorý odkaz Antona Tunegu a otcov Európy – Róberta Schumana a Konrada Adenauera aktualizuje v dnešnej dobe.

MOdFLpd0SiSsxCFnHliMuw.2560_tefan-Vandal-Chrappa.jpg

Štefan Chrappa

Štefan Chrappa (Pišta Vandal) is a host, author, publisher, and musician. Together with Jaroslav Daniška and Juraj Šúst, he hosts broadcasts, such as Reflektor in Radio Devín, which comments culture, philosophy science, religion, and critical thinking in Slovakia and abroad. Together with Adela Banášová, he hosted TV series Najväčší Slovák in Television of Slovakia. He runs publishing house Limerick, plays, and sings in Čad and Vandali bands. He wrote multiple books.