• Potrebujeme návrat tridentskej omše?
  • Ohrozuje rôzny pohľad na Tradíciu jednotu Cirkvi?
  • Ako môže liturgia napomôcť k duchovnej obnove kresťanov?

Len pred niekoľkými mesiacmi ubehlo 50 rokov od schválenia pokoncilovej liturgickej reformy. Zároveň už štvrtinu tejto doby platí aj široké povolenie slávenia svätej omše podľa staršieho spôsobu vydané v roku 2007 pápežom Benediktom XVI. Ukázalo sa, že starší spôsob slávenia vo svete priťahuje značné množstvo veriacich, z ktorých väčšina sa narodila až po II. Vatikánskom koncile. Na Slovensku sa svätá omša v staršej forme opäť slávi už viac ako desať rokov, no témou polemík sa stala práve v posledných mesiacoch. Pozornosť upútala najmä návšteva kardinála Burkeho v Trnave a jeho celebrácia slávnostnej tridentskej omše na Trnavskej novéne. Následne sa začali ozývať niektoré kritické hlasy varujúce pred vnášaním rozdelenia do Cirkvi prostredníctvom starších liturgických foriem. Je zrejmé, že niektorí považujú comeback Tridentskej omše za módny výstrelok, kým iní ju vnímajú ako vzácny poklad hodný zachovania. S našimi hosťami sa chceme nielen zamyslieť nad spornými otázkami, ale aj hľadať cestu ku zachovaniu jednoty a k duchovnej obnove Cirkvi.

MagdalenaMacutkova.jpg

Magdaléna Mačutková

Magdaléna Mačutková vyštudovala matematiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na UK v Bratislave. Patrila k skupine veriacich, ktorí krátko po vydaní Motu proprio Summorum Pontificum požiadali o pravidelné slávenie tridentskej omše v Bratislave. Už od detstva spievala v kostolných zboroch, v súčasnosti sprevádza slávenie tridentskej omše v Bratislave spevom gregoriánskeho chorálu. Spolu s manželom a troma deťmi žije v Bratislave-Petržalke.

250px-JUDr_Pribyl.jpg

Stanislav Přibyl

O. Stanislav Přibyl je český katolícky kňaz a právnik. Po skončení magisterského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej a krátkom pôsobení ako súdny čakateľ v Prahe vstúpil do kňazského seminára, absolvoval štúdium teológie a v r. 1996 bol vysvätený na kňaza Pražskej arcidiecézy. Aj po vysviacke ďalej pokračoval v štúdiách, o. i. získal titul Ph.D. na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej a tiež doktorát z kánonického práva na Pápežskej Lateránskej univerzite. V súčasnosti pôsobí ako docent kánonického práva na Teologickej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach a sudca Metropolitného cirkevného súdu v Prahe. Je tiež autorom viacerých odborných kníh a článkov. Pastoračne pôsobí ako rektor Kostola Nanebovzatia Panny Márie a sv. Karla Veľkého v Prahe, kde pravidelne celebruje v riadnej i mimoriadnej forme rímskeho obradu.

Valúšek.jpg

Juraj Valúšek

O. Juraj Valúšek je katolícky kňaz, vysvätený bol v r. 2007. Pôsobil ako kaplán v Hlohovci, Šali, Piešťanoch a Novom Meste nad Váhom, v súčasnosti pôsobí ako farský administrátor v Bukovej. Príležitostne celebruje sv. omšu v mimoriadnej forme, ku ktorej ho priviedol záujem o cirkevné dejiny a dejiny liturgie, ako aj čítanie kníh Josepha Ratzingera.

Juraj Vittek

Juraj Vittek

O. Juraj Vittek je kňaz Bratislavskej arcidiecézy, ordinovaný bol r. 2000 v Trnave. V r. 2011 získal doktorát z filozofie na Pápežskej univerzite svätého Kríža v Ríme. V súčasnosti pôsobí ako farár v Bratislave-Petržalke a tiež ako odborný asistent na Katedre filozofie katolíckej Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Vo svojej výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje okrem iného symbolickej teológii v dielach Dionýza Areopagitu. Za hlavnú metódu svojej pastoračnej služby, ale aj svojho teologického a filozofického výskumu považuje tzv. teológiu svätých. Pravidelne vystupuje v katolíckej Televízii Lux, kde rozoberá aktuálne pastoračné a teologické problémy, pričom sa venuje aj témam spojeným s výkladom II. Vatikánskeho koncilu a s liturgickou reformou sv. Pavla VI.