Hrabovec.jpg

Emília Hrabovec

Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec je slovenská historička, v súčasnosti pôsobiaca ako vedúca Katedry kresťanskej filozofie a historických vied na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK. Po odchode do emigrácie v roku 1984 študovala históriu a kombinované odbory na univerzitách vo Freiburgu, Mníchove, Bazileji a napokon vo Viedni, kde získala doktorát, habilitovala sa a pôsobila ako mimoriadna profesorka. Po návrate na Slovensko ju prezident republiky vymenoval za riadnu profesorku histórie. Bola hosťujúcou profesorkou na Katolíckej univerzite v belgickom Leuvene a na Štátnej univerzite La Sapienza v Ríme, pôsobila ako senior research fellow na Ústave taliansko-nemeckých štúdií v Trente a na Ústave východoeurópskych štúdií v Regensburgu. Výskumne sa zameriava na dejiny diplomacie Svätej stolice a dejiny vzťahov Svätej stolice k strednej a východnej Európe a cirkevné a politické dejiny strednej a východnej Európy v 20. storočí. Výsledkom jej vedeckých aktivít je viac než 250 vedeckých publikácií v šiestich jazykoch. Je členkou Pápežského výboru pre historické vedy, Collegia Carolina, Ústavu pre štúdium a výskum Druhého vatikánskeho koncilu na Pápežskej lateránskej univerzite, Vedeckej rady Revue d’histoire ecclésiastique a ďalších medzinárodných vedeckých grémií.