• Bol Andrej Hlinka otcom slovenského národa?
  • Bol nielen dobrým rečníkom ale aj politikom?
  • V čom spočíva skutočný Hlinkov odkaz?

Prof. Roman Holec  v rovnomennej knihe vykresľuje Andreja Hlinku ako rozporuplnú, impulzívnu osobnosť. Hlinka má podľa neho pevné miesto v slovenských dejinách, ale zároveň  otázku o Hlinkovom otcovstve nepovažuje „za nosnú a adekvátnu dobe v ktorej žijeme.“ Na druhej strane profesor Letz si myslí, že  "Hlinka bol človek z mäsa a kostí s kladmi i zápormi. Ak bilancujeme jeho činnosť, prevažujú prínosy." Budú sa postoje dvoch profesorov na štvrtého najväčšieho Slováka viac zhodovať alebo odlišovať?

Letz.jpg

Róbert Letz

Prof.PhDr. Róbert Letz, PhD. je slovenský historik zaoberajúci sa politickými, cirkevnými a kultúrnymi dejinami Slovenska v 20. storočí. Po absolvovaní oboru filozofia-história na Filozofickej fakulte UK v roku 1991 krátko pôsobil na Historickom ústave SAV, no od roku 1992 je pracovníkom Katedry histórie Pedagogickej fakulty UK, ktorú v súčasnosti aj vedie. Habilitoval sa na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v roku 1997, profesorom sa stal v roku 2004.

roman-holec.jpg

Roman Holec

Prof.PhDr. Roman Holec, DrSc. je slovenský historik špecializujúci sa na slovenské a stredoeurópske dejiny 19. a 20. storočia, s dôrazom na hospodárske a sociálne dejiny, dejiny šlachty a enviromentálne dejiny. Štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte UK v roku 1983, kde v súčasnosti aj pôsobí na Katedre slovenských dejín. Zároveň je od roku 1990 pracovníkom Historického ústavu SAV. Je autorom veľkého množstva monografií a vedeckých štúdií, pričom výsledky svojej práce prezentoval na mnohých medzinárodných kongresoch. Za svoj prínos bol ocenený viacerými oceneniami, okrem iných Striebornou medailou UK.

Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak

Aktuálne pôsobí ako interný doktorand na Univerzite Karlovej v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje dejinám katolíckeho politického myslenia v 20. storočí. Bakalárske štúdium politických vied absolvoval v Heidelbergu a v Cambridgei, magisterské z dejín na Oxforde. Absolvoval Kolégium Antona Neuwirtha a spolupracuje so Spoločenstvom Ladislava Hanusa, kde vedie akademické semináre a spolupripravuje festival Bratislavské Hanusove dni. V uplynulom volebnom období pôsobil ako politický poradca v NR SR.