Čo znamená právo na život? Existuje ľudské právo na potrat? Je žena za každých okolností povinná donosiť svoje dieťa?
Otázka potratov patrí k citlivým témam, ktoré rozdeľujú spoločnosť. Na Slovensku je umelý potrat legalizovaný a v časti spoločnosti prevláda názor, že je to v poriadku, okrem iného preto, lebo sa potraty vykonávajú pod odborným lekárskym dohľadom. Túto diskusiu považujeme za kľúčovú, pretože od toho, komu priznáme právo žiť, sa odvíjajú naše ďalšie postoje. Ako teda rozumieme právu na život – je embryo jeho nositeľom? Má žena právo rozhodnúť sa ísť na umelý potrat? Lucia Berdisová a Patrik Daniška budú hľadať odpovede na otázky zasahujúce do hĺbky našich hodnôt – čo považujeme za právo a akú váhu mu pripisujeme. Táto filozoficky ladená debata o hodnote ľudského života pred narodením a jeho dôsledkoch bude mať aj právnický rozmer, pretože obaja naši hostia sú vyštudovaní právnici.
Mgr. Patrik Daniška

Patrik Daniška

Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Bol zakladajúcim členom občianskeho združenia Fórum života, v súčasnosti pracuje ako predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. (HFI). Záleží mu na ochrane života, rodiny a slobody. V týchto témach sa aj aktívne angažuje, či už prostredníctvom HFI, alebo Bratislavy za život. Je ženatý a má štyri deti. Je absolventom 2. semestra SLH.

Lucia Berdisová

Lucia Berdisová

Doktorka Lucia Berdisová vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, kde aj od roku 2005 pôsobí na Katedre ústavného práva a v roku 2010 tu získala titul PhD. Pracuje aj na Ústave štátu a práva SAV a v odbornej práci sa venuje ústavnému právu Slovenskej republiky, vybraným otázkam práva EÚ a právnej filozofii.