• Zažila Cirkev svoj halíkovský moment a vykročila smerom k Nemecku?
  • Prispela taktika Cirkvi k niekoľkomesačnému zákazu bohoslužieb?
  • Je slovenský katolicizmus na tom skvele, lebo v ňom prevládajú konzervatívci?
  • Chýba slušným katolíkom živá viera?

Koronakríza výrazne privrela na niekoľko mesiacov dvere kostolov, namieste svätenej vody stála pri vchode dezinfekcia, zaviedlo sa (dočasne?) sväté prijímanie na ruku. Kňazi neslúžili verejné sväté omše ale streamované, zároveň viacerí slúžili na covidových oddeleniach a tak trochu aj suplovali psychológov. Ako tieto zmeny vplývali na vieru? Dokázala Cirkev v čase krízy svoju životaschopnosť? Prinášala nádej do spoločnosti? Viacerí klerici i laici budú diskutovať o tézach autorov časopisu Verbum, ktoré od tohto roka začalo vydávať Spoločenstvo Ladislava Hanusa.

Kristína Hrehová.jpg

Kristína Hrehová

Kristína Hrehová je rodáčka z Bratislavy. Po štúdiách matematiky na Bratislavskom matfyze a akademickom programe Kolégia Antona Neuwirtha pokračovala na PhD z ekonómie na edukačnom inštitúte CERGE v Prahe, kde sa venuje empirickej ekonómii rodiny a v bakalárskom programe Teológie křesťanských tradíc Institutu ekumenických studii Karlovej univerzity, kde skúma názory cirkevných otcov na spoluprácu Boha a človeka pri duchovnom pokroku. Pracuje ako analytička na Inštitúte sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Je vydatá za spolužiaka z matfyzu, s ktorým sa spoločne vydali na cestu štúdia teológie a hľadania Božej vôle.

Tomas_Krampl.jpg

Tomáš Krampl

Poverený p. arcibiskupom od 1.7.2018 duchovnou starostlivosťou a pastoráciou o študentov na Svoradove. Predtým pôsobil ako kaplán v Bratislave-Podunajských Biskupiciach (2011-12), v Senci (2012-16) a v Šamoríne (2016-18). Momentálne je kaplánom vo Farnosti Najsvätejšej Trojice v Bratislave. Vyštudoval klasickú archeológiu a históriu na Trnavskej univerzite v rokoch 1998-2004 a potom katolícku teológiu na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 2005-2011. Obľubuje kresťanskú spiritualitu, hory a cestovanie, cyklistiku a botaniku. Inšpiruje ho krásna architektúra a hodnotné umenia, no najviac zákutia ľudskej duše. Na internáte sa stará o celkový formačný program, o duchovnú službu a pastoráciu, o e-mailovú schránku Svoradova a spravuje prijímanie študentov.

Prachár final.jpg

Marián Prachár

Študoval Teológiu na bratislavskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského, kde štúdium dokončil v roku 1974 a stal sa kňazom. Následne pôsobil vo viacerých farnostiach na západnom Slovensku. Svoje teologické štúdium doplnil vo Viedni kde získal titul doktora teológie (ThDr.) v roku 1993. Od roku 2009 vo správca farnosti v Rusovciach, kde pôsobí aj občianske združenie Vitus, ktorého je predsedom, ktoré sa venuje rekonštrukcii dvoch rusovských kostolov, prevádzkovaniu pastoračného centra a organizovaniu kultúrnych akcií. Otec Marián sa vyjadruje k aktuálnym spoločenským problémom.

Fotografia zdroj: tyzden.sk

Ján Tkáč.jpeg

Ján Tkáč

He is involved in the creation of Verbum magazine in the field of creativity. He has worked as head of communications at the ACN Pontifical Foundation - Aid to the Suffering Church. He studied music at the UK Faculty of Education and the University of Cambridge. He complemented his musical studies with philosophy and theology at summer schools and courses in Central Europe and the USA. He has worked in media and communications in a variety of outlets as an editor and presenter, working on civic, charitable and political campaigns. As a music educator, he has worked with the Citadel Elementary School. His texts can be found in Postoj, Štandard, the daily SME, or in .week. He is a past president of the Anton Neuwirth College Alumni Society and a member of the Ladislav Hanus Society. He is currently working in the team of Miriam Lexmann, Member of the European Parliament.

urbancok.jpg

Ľubomír Urbančok

Ľubomír Urbančok, po práci astronóma, vstúpil v roku 2011 do kňazského seminára v Bratislave, kde študoval filozofiu na RKCMBF UK. Následne študoval teológiu na Pápežskej Univerzite sv. Kríža v Ríme. Pôsobil vo farnosti Komárno a ako osobný sekretár Trnavského arcibiskupa. V súčasnosti študuje dogmatickú teológiu na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského, Angelicum v Ríme, kde sa špecializuje na vývoj náuky o Cirkvi v teológii 20. storočia. V roku 2019 ho Trnavský arcibiskup poveril starostlivosťou o veriacich pre mimoriadnu formu rímskeho rítu.

MOdFLpd0SiSsxCFnHliMuw.2560_tefan-Vandal-Chrappa.jpg

Štefan Chrappa

Štefan Chrappa (Pišta Vandal) is a host, author, publisher, and musician. Together with Jaroslav Daniška and Juraj Šúst, he hosts broadcasts, such as Reflektor in Radio Devín, which comments culture, philosophy science, religion, and critical thinking in Slovakia and abroad. Together with Adela Banášová, he hosted TV series Najväčší Slovák in Television of Slovakia. He runs publishing house Limerick, plays, and sings in Čad and Vandali bands. He wrote multiple books.