en sk
Spoločnosť

Najlepšia škola

Diskusia predstaviteľov rôznych typov škôl o tradičných a nových trendoch vo výchove a vzdelávaní
Moderátori: