en sk
  • Nasledujeme Krista verne?
  • Akým pokušeniam čelíme?
  • Ako hlásame Evanjelium?
Dnešné Slovensko je lačné a smädné po spravodlivosti a zároveň sa obáva o stratu kresťanskej a kultúrnej identity. Čo mu ako Cirkev a kresťania-katolíci ponúkame? Aké je naše svedectvo? Arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský otvorí 8. ročník BHD správou o slovenskej Cirkvi. Podelí sa s tým, z čoho má radosť i s tým, čo mu spôsobuje starosť. Zamyslí sa nad najväčšími výzvami pre klerikov ako aj laikov vo vzťahu k viere, k Cirkvi, ku kultúre, k rodinnému i verejnému životu. Bude uvažovať o tom, nakoľko Cirkev číta znamenia čias, či sa jej darí oslovovať zvlášť mladšie generácie, ale najmä nad tým, ako lepšie a autentickejšie žiť a šíriť Evanjelium.
Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.

Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.

Stanislav Zvolenský je rímskokatolícky arcibiskup-metropolita Bratislavskej arcidiecézy a predseda Konferencie biskupov Slovenska. Pochádza z Trnavy. Vyštudoval teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V roku 1982 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Galante a Hlohovci, v rokoch 1990 až 1992 bol farárom v Bratislave-Vajnoroch. Študoval teológiu v Innsbrucku a cirkevné právo na Gregoriánskej univerzite v Ríme. V roku 2004 sa stal pomocným biskupom Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. V roku 2008 sa stal arcibiskupom novovzniknutej Bratislavskej arcidiecézy a metropolitom Západnej cirkevnej provincie. Oba úrady zastáva dodnes.