en sk
Je slobodný trh ľahostajný k chudobným? Podporuje sociálna náuka cirkvi konzumný život? Zabúda ekonómia na morálku a teológia na realitu?
Na jeseň v roku 2013 sa v časopise Impulz uskutočnilo sympózium o ekonomickej slobode. Sympózium otvoril Matúš Sitár svojou esejou o podstate ekonomickej slobody. Otvoril v nej otázku postoja kresťanov k liberálnej ekonómii – mali by proti ekonomickému liberalizmu bojovať rovnako ako proti kultúrnemu liberalizmu? Okrem iných reagoval na Matúšovu esej aj Lukáš Krivošík, ktorý poukázal na často nebadané dôsledky štátnych zásahov do ekonomiky, hoc i s dobrým úmyslom. Obaja vo svojich esejach poukazujú na negatívne dopady ekonomických rozhodnutí. Matúš na zamestnancov, ktorí (na rozdiel od manažmentu) prví pocítia zlú finančnú situáciu firmy, a Lukáš na podnikateľov, ktorí (na rozdiel od zamestnancov) musia znášať rozhodnutia politikov. Diskutovať budeme o slobode, zodpovednosti, rizikách a znášaní následkov rozhodnutí. Budeme prihliadať na morálny rozmer našich rozhodnutí, hľadať, čo je dôsledkom morálne správnych či nesprávnych rozhodnutí v ekonómii. A určite sa budeme rozprávať aj o tom, ako sa angažovať pre spoločné dobro.
Lukáš Krivošík

Lukáš Krivošík

Lukáš Krivošík (30) pochádza z Prievidze, vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského. Pracuje ako redaktor časopisu .týždeň, kde má na starosti rubriku Ekonomika a Klub. Píše články a komentáre pre viaceré médiá (aktuality.sk, katolícka revue Impulz, Konzervatívny inštitút). Zaujímajú ho nezamýšľané dôsledky účelových ľudských konaní. Bol víťazom a finalistom mnohých literárnych a esejistických súťaží. Lukáš je absolvent semestrálneho programu a člen Spoločenstva Ladislava Hanusa.
Matúš Sitár

Matúš Sitár

Matúš Sitár, PhD. (31) pochádza z Trnavy, vyštudoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, kde aj obhájil doktorát. Pracuje ako učiteľ a prekladateľ a je zodpovedný za akademický program Spoločenstva Ladislava Hanusa. Venuje sa metafyzike, jej vzťahu k etike, vzťahu medzi rozumom a vierou. Vo voľnom čase prekladá z latinčiny komentáre cirkevných otcov Východu a Západu k štyrom evanjeliám. Je ženatý a má jedno dieťa. Matúš je absolvent semestrálneho programu a člen Spoločenstva Ladislava Hanusa.