• Kde sú hranice slobody slova a kritického myslenia na univerzitách?
  • Má univerzita vychovávať ku kritickému mysleniu alebo aj k angažovanosti za spoločensko-politické témy?
  • Sú univerzity na Západe miestom slobodného myslenia a hľadania pravdy?
  • Sú západní akademici stále vedcami a filozofmi v plnom význame týchto slov alebo sa z nich stávajú skôr aktivisti?
  • A aká je situácia v slovenskom univerzitnom prostredí?
Andrej Arpáš.jpg

Andrej Arpáš

Andrej Arpáš žije v USA. Študuje na Kolumbijskej univerzite v New Yorku, kde bol aj členom akademického senátu. Považuje za klasického liberála. Netají sa však tým, že v uplynulom čase zaznamenal v akadémii v USA veľké posuny. Varuje, že pomery, ktoré v poslednom čase zažil v USA na univerzite sú podobné tým, ktoré zažívali ľudia aj na Slovensku pred pádom komunizmu. Andrej sa podelí so svojimi zážitkami z americkej univerzity, na ktorej momentálne rýchlo postupuje tzv. „cancel culture“ a podá svedectvo o nebezpečných tendenciách ohrozujúcich hodnoty Západnej demokracie.

Masaryk_Radomir

Radomír Masaryk

Radomír Masaryk je odborníkom v oblasti psychológie. V roku 2004 obhájil malý doktorát (PhDr.) zo sociálnej psychológie, v roku 2005 veľký doktorát (Ph.D.) z pedagogickej psychológie a v roku 2019 habilitačné riadenie zo sociálnej a pracovnej psychológie. V minulosti pôsobil ako odborný asistent na Univerzite Komenského a súčasnosti pôsobí ako výskumník na Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied. Popri akademickej práci sa venoval aj prekladateľstvu a tlmočníctvu.

profSkoviera.jpg

Martin Škoviera

Martin Škoviera je profesorom matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského kde aktuálne pôsobí ako vedúci Katedry informatiky. Vo svojej vedeckej práci sa venuje hlavne teórii grafov, kombinatorike a diskrétnej matematike. Okrem toho sa vo voľnom čase aktívne venuje cirkevnej hudbe a pôsobí ako dirigent gréckokatolíckeho katedrálneho zboru Chrysostomos.

Simon.jpg

Šimon Sádovský

Šimon Sádovský je doktorandom na fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Vedecky sa venuje oblasti formálnych jazykov a automatov. Rovnako na univerzite vyučuje predmety v tejto oblasti. Okrem svojej univerzitnej práce je členom Spoločenstva Ladislava Hanusa, kde v rámci ročného akademického programu vedie semináre z filozofie a teológie. Svoj voľný čas rád trávi pri ľadovom hokeji a konzervovaním zrúcaniny Katarínka. Je ženatý. Napriek tomu, že s manželkou žije v Bratislave, je hrdý na svoj rurálny pôvod.