en sk
Existuje "kresťanský leadership"? Je každý povolaný byť lídrom? Čo je cnosť veľkodušnosti a čo toto slovo znamená v roku 2015?
Líderstvo - novodobá "mantra" sveta biznisu, politikov aj spoločnosti: čo to vlastne znamená a kto je lídrom? Kým mnohé teórie považujú schopnosť viesť za vrodenú charizmu, spôsob správania či súbor osvojených zručností, Alexandre Havard tvrdí, že človek je lídrom do tej miery, do akej je cnostným. Líder je ten, kto rozvíja cnosti, teda trvalé návyky konať dobro, ako napríklad rozvážnosť, odvaha, spravodlivosť či sebaovládanie. To všetko založené na pokore a korunované veľkodušnosťou - s cieľom slúžiť ostatným ľuďom. Alexandre Havard nám vysvetlí, čo tieto zdanlivo zabudnuté slová znamenajú, aký je rozdiel medzi mocou prameniacou zo sily a z autority, a taktiež súvislosť medzi cnostným líderstvom a so špecificky kresťanskými cnosťami vierou, nádejou a láskou. Táto prednáška sa zameria na to, prečo je pre každého lídra (a vlastne pre každého z nás) také dôležité usilovať sa o veľké veci a mať víziu a misiu svojho konania, ako veľkodušnosť odráža skutočnú dôstojnosť a veľkosť človeka a prečo by mala byť životným ideálom pre každého manažéra či premiéra ako aj pre kolegu v práci alebo skautského vedúceho. Prednáška sa koná pri príležitosti vydania knihy Created for greatness - už druhej od tohto autora - v slovenskom jazyku.
Alexandre Havard

Alexandre Havard

Alexandre Havard is the creator of the Virtuous Leadership system. Born in Paris, he is a graduate of the René Descartes University, one of France’s leading law schools. He has practiced law in France and in several European countries. Now he lives and works in Moscow. His books “Virtuous Leadership” (New York, 2007) and “Created for Greatness: The Power of Magnanimity” (Washington, 2011) have been translated into 15 languages. His second book is to be published in Slovakia in 2015.