• Je rodová rovnosť problém alebo riešenie?
  • Potrebujeme hovoriť o odborníkoch aj odborníčkach v jednej vete?
  • Je rodovo inkluzívny jazyk požiadavkou spravodlivosti alebo kontroverznej ideológie?

Rodová rovnosť je kontroverzný koncept, s ktorým sa spájajú dve protichodné interpretácie. Na jednej strane požiadavka spravodlivosti medzi mužmi a ženami (a v poslednom čase aj voči skupinám používajúcim skratku LGBTI+), na druhej zvláštna snaha o kultúrnu revolúciu, ktorá sa usiluje rušiť oprávnené rozdiely medzi pohlaviami. Zavádzaniu jazykových zmien okrem toho chýba spoločenský konsenzus, veľká časť spoločnosti ho vníma ako ideologickú deformáciu jazyka. Snahou podujatia je vytvoriť priestor na racionálnu diskusiu súperiacich kultúrnych svetov, aby bolo možné adekvátne identifikovať problém a aspoň sa pokúsiť pochopiť, v čom a prečo sa vlastne nerozumieme...

30% zľavu pre študenta, seniora a ZŤP možno uplatniť priamo pri kúpe lístka v Invitone.

UPOZORNENIE: Toto podujatie nebude vysielané v rámci online permanentky. Prihlás sa ako náš dobrovoľník a získaj vstup zadarmo!

Prihlás sa ako náš dobrovoľník a získaj vstup zadarmo!

Kúp si vstupenku!

vstupenka permanentka

Spoznaj rečníkov!

Júlia Choleva

Júlia Choleva

Júlia Choleva sa venuje viacjazyčnosti a sociálnej lingvistike. Pracuje na Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV a zároveň ako odborná pracovníčka v centre pre slovenčinu ako cudzí jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zaoberá sa sociálnou povahou jazyka, výskumom jazykovej ideológie a jazykovej politiky, v súčasnosti predovšetkým akvizičného jazykového plánovania pre ľudí a deti v škole, pre ktoré je slovenčina druhým či cudzím jazykom. Výskumu jazykovej ideológie a verejného priestoru sa venovala tiež počas študijného pobytu v Centre pragmatiky na Univerzite v Antverpách.

Adriana Jesenková

Adriana Jesenková

doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD. je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore história a filozofia. V roku 2004 obhájila dizertačnú prácu v odbore systematická filozofia. Pracuje ako docentka na Katedre filozofie FF UPJŠ v Košiciach, kde prednáša filozofické disciplíny a sociálnu etiku. Ako výskumníčka pôsobí aj v občianskom združení EsFem zameranom na rodový výskum a rodovo citlivú výchovu a vzdelávanie. Svoj odborný záujem sústreďuje na feministickú morálnu filozofiu, otázky vzťahu moci, starostlivosti a spravodlivosti.

stiahnuť.jpg

Marián Kuna

Je slovenský filozof a vysokoškolský učiteľ. Po štúdiu filozofie v Bratislave, Budapešti a Yorku získal doktorát z filozofie na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobí ako docent na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Špecializuje sa na súčasnú morálnu, právnu a politickú filozofiu, osobitne na etiku cnosti a problematiku legitímneho obmedzovania nenávistných prejavov (hate speech) v demokratickej spoločnosti. Absolvoval výskumné pobyty na University of Oxford, University of St. Andrews a Notre Dame University. Publikoval knihy Úvod do etiky cnosti a Etika a politika v perspektíve Alasdaira MacIntyra.

headline

Dana Vitálošová

Dana Vitálošová je dlhoročná feministka, ktorá bojuje proti novodobým formám násiliach na ženách. Pred rokom 2019 na Slovensku viedla online magazín feminist.fyi. Potom, čo napísala niekoľko článkov o extrémizme v prostredí trans aktivizmu, ju jej bublina "zrušila." Dnes spolupracuje s denníkom Štandard a zároveň vedie americký feministický magazín kritický voči rodovej ideológii a prostitúcii, 4w.pub.

Jakub Lipták

Jakub Lipták

Vyštudoval sociológiu a kognitívnu vedu, pracoval v rôznych analytických pozíciách a momentálne je redaktorom Konzervatívneho denníka Postoj. Venuje sa mestským a celospoločenským témam. Pochádza z Bratislavy.