Andrej Botek

Andrej Botek

Andrej Botek je architekt, výtvarník a pedagóg na Fakulte architektúry a dizajnu STU. Externe prednáša sakrálne umenie na RKCMBF UK. V minulosti pôsobil na Katedre reštaurovania VŠVU a vyštudoval aj laickú teológiu. Venuje sa teórii a metodike obnovy a pamiatok a reštaurovania, architektonickej tvorbe v pamiatkovom prostredí, otázkam sakrálnej architektúry a súčasného sakrálneho umenia, vlastnej architektonickej a výtvarnej tvorbe. V poslednom období sa venuje najmä ranostredovekej sakrálnej architektúre, teoretickým otázkam sakrálnej architektúry a súčasného umenia v sakrálnom priestore. Je členom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska.